Klasifikace mimořádných událostí


Požár

Za požár se dle definice vyhlášky 246/2001 považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.
Přitom není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, došlo-li k samouhašení nebo byl požár HZS kraje nahlášen dodatečně. Za požár se považují také výbuchy hořlavých par, plynů a prachů bez následného plamenného hoření.

Za požár se nepovažují případy:

 • výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu,
 • hoření vinutí elektrických točivých strojů z titulu zkratu, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo prostor vinutí,
 • žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci,
 • vznícení, ke kterým dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vznik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část technologie, nebo pokud jsou specifikována výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice požáru výše uvedené vyhlášky.

Dopravní nehoda

Zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků. Druh dopravní nehody se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody. Pokud v činnosti jednotky převládají jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah dle převažujícího charakteru. Dopravní nehoda s následným požárem patří vždy do kategorie požár. Za dopravní nehodu se považují i případy, kdy jednotka pouze dopravní prostředek vyprošťuje z prostorů mimo komunikaci (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), odstraňuje pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek - provozních náplní vozidel apod.).

Podtypy událostí klasifikovaných jako dopravní nehoda:

 • silniční - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích (mimo hromadné)
 • silniční hromadná - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích za účasti více než 4 vozidel nebo prostředku hromadné přepravy osob
 • železniční vč.metra - na všech železničních tratích, včetně vleček
 • letecká - spojená s leteckou přepravou včetně bezmotorových letadel
 • ostatní - např. na polních a lesních cestách.

Práce na vodě

Zásah na povrchových vodách (záchrana osob a zvířat, vyhledávání pohřešovaných osob, práce vzniklé v souvislosti s povodněmi apod.)

Únik nebezpečné chemické látky

Zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů během výroby, dopravy nebo manipulace, a ostatních látek. Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.).

Podtypy událostí klasifikovaných jako únik nebezpečné chemické látky:

 • plynu/aerosolu - plyn v jakémkoli skupenství včetně pod tlakem stlačeného nebo zkapalněného plynu.
 • kapaliny
 • ropného produktu (olejová havárie) - zásah převážně k zabránění úniku a omezení jeho rozsahu výhradně ropných produktů. Jde výhradně o únik ropných produktů (benzinů, nafty, nebo oleje). Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako dopravní nehoda.
 • pevné látky
 • ostatní - jiné látky včetně potravinářských produktů

Živelní pohroma

Zásah u události spojený s likvidací následků přírodních jevů.

Podtypy událostí klasifikovaných jako živelní pohroma:

 • povodeň, záplava, déšť,
 • sníh, námraza,
 • větrná smršť,
 • sesuv půdy,
 • ostatní

Čerpání vody

Zásah, při němž se provádí odstranění nežádoucí vody z venkovních nebo i vnitřních prostor.

Technická havárie

Zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů.

Podtypy událostí klasifikovaných jako technická havárie:

 • technická havárie - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu či značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (např. destrukce objektu)
 • technická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologický provoz závodů. Jedná se pomoc technikou jednotek bez návaznosti jakéhokoliv technologického provozu resp. výroby, např. vyproštění osob z výtahu, nouzové otevření bytu, odstranění překážek z komunikací jiných i prostor, otevírání uzamčených prostorů, likvidace spadlých stromů a elektrických vodičů, odvětrání prostor, záchranu osob a zvířat, uzavírání vody, navážení vody, asistence při hledání nástražného výbušného zařízení, provizorní nebo jiné opravy, vyprošťování předmětů, osob (mimo prací na vodě), měření koncentrací nebo radiace (není-li součástí jiné události než technické pomoci).
 • technologická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu závodů. Jedná se o pomoc technikou jednotek v určité technologii či provozu podniku, např. náhrada havarovaného chlazení, nouzová dodávka vzduchu, vody, požární asistence, dohašování ohnisek po pálení klestu nebo následné dohašování ohnisek požáru lesa, ochlazování briket, skládek u těch případů, které nemají znaky definice požáru. Dojde-li během asistence ke vznícení např. nečistot, plynu apod., nejedná se o požár, je-li vhodnější tuto látku ponechat vyhořet a nerozšíří-li se hoření mimo technologický prostor, v němž hoření vzniklo.
 • ostatní pomoc - nelze klasifikovat předchozími druhy. Jedná se např. o odvoz nebo převoz pacienta či lékaře i na vyžádání jiné služby (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc).

Radiační havárie a nehoda

Zásah u události spojený s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření.

Ostatní mimořádná událost

Zásah u jiné události např. epidemie nebo nákaza způsobená nebezpečnou nemocí a dále pak všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími kategoriemi.

Planý poplach

Činnost jednotky PO vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, které se nepotvrdily